Om aankopen te kunnen doen moet u zich eerst aanmelden!

Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden

 

Nancy Roetesr Edelsmid/silverclay.nl
Korte Kerkstraat 7

3111 JE Schiedam

Nederland

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te  Rotterdam 24292764

 

 

Privacy verklaring

Hierbij verklaren wij dat al uw persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft en wij in een bestand bewaren, alleen intern zullen worden gebruikt en nooit aan derden gegeven worden.

 

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Nancy Roeters Edelsmid vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
  • het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven

Nancy Roeters Edelsmid neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Nancy Roeters Edelsmid verstrekt geen klantgegevens aan derden !

 

Niets, van deze site mag worden gekopieerd zonder overleg met Nancy Roeters Edelsmid. Dit geldt voor foto's en voor tekst.

 


Artikel 1: Definities

Nancy Roeters Edelsmid: de gebruiker van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;

Koper: de wederpartij van Nancy Roeters Edelsmid; degene die op de website of anderszins van Nancy Roeters Edelsmid een offerte aanvraagt; degene die van Nancy Roeters Edelsmid koopt en/of geleverd krijgt; degene die een offerte of aanbieding van Nancy Roeters Edelsmid accepteert;

Zaken: de door Nancy Roeters Edelsmid verkochte en geleverde waren;

Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nancy Roeters Edelsmid en een koper, waarop Nancy Roeters Edelsmid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden door Nancy Roeters Edelsmid uitdrukkelijk van de hand gewezen. Daarnaast zijn deze voorwaarden geldig voor iedere levering, dienst en verrichting van Nancy Roeters Edelsmid aan de wederpartij.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

De door Nancy Roeters Edelsmid gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Nancy Roeters Edelsmid is slechts aan de aanbieding en offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, wordt bevestigd door Nancy Roeters Edelsmid door uitvoering te geven aan de dan gesloten overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging. De in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanvragen om een aanbieding, offerte en/of bestellingen door een koper kunnen door Nancy Roeters Edelsmid zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De door Nancy Roeters Edelsmid gemaakte aanbiedingen en offertes hebben een beperkte tijdsduur. Tenzij anders is aangegeven is de tijdsduur 2 maanden. Nancy Roeters Edelsmid heeft het recht om een aanbieding of offerte te stoppen, zonder dit vooraf mee te delen aan de koper.

 

Artikel 4: Prijzen

Alle prijzen op de website zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, tenzij anders is aangegeven. Nancy Roeters Edelsmid heeft het recht om prijzen te veranderen, zonder dit vooraf mee te delen aan de koper.

 

Artikel 5: Levering

1. Levering geschiedt op de plaats die de koper heeft opgegeven op de website in de webwinkel of schriftelijk via post, e-mail of fax. Indien de koper een onjuist of onvolledig adres heeft opgegeven treft Nancy Roeters Edelsmid geen aansprakelijkheid. Wanneer er als leveringsconditie een van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor het risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3. Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van zeven dagen. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Retourneert u uw bestelling dan krijgt u het aankoopbedrag alsmede eventueel in rekening gebrachte bezorgkosten terug. Echter u bent wel retourkosten verschuldigd. Retourneert u slechts een deel van uw bestelling, dan vervallen de bezorgkosten niet en bent u tevens retourkosten verschuldigd voor het deel van de bestelling dat u aan ons retourneert. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Voor bepaalde artikelen geldt dat ze alleen ongeopend of voorzien van seal geretourneerd mogen worden. Dat geldt in elk geval voor: klei, pasta’s, spuitpasta’s, papier, olie en kurkklei. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.

4. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5. De verpakkings- en verzendkosten bedragen € 6,00 bij een bestelling . 

Met uitzondering van ovens .    Brievenbus-post bedraagt € 2,50 .

 

Artikel 6: Levertijd

Een overeengekomen of aangegeven levertijd op de website of via post, e-mail, fax of mondeling is geen fatale termijn en is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan de wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijd gaat in op het moment dat de koper de som die de koper verschuldigd is volgens de bestelling heeft betaald aan Nancy Roeters Edelsmid.

 

Artikel 7: Deelleveringen

Het is Nancy Roeters Edelsmid toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is Nancy Roeters Edelsmid bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren

 

Artikel 8: Eisen en normen

Nancy Roeters Edelsmid garandeert dat de door Nancy Roeters Edelsmid verkochte producten, bij normaal gebruik en gebruik waarvoor het product bedoeld voor is, geen gevaar opleveren voor de gebruiker of haar omgeving. Nancy Roeters Edelsmid is echter niet aansprakelijk voor enige schade, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door Nancy Roeters Edelsmid verkochte goederen. De goederen verkocht door Nancy Roeters Edelsmid voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen die verkocht worden in de Europese Unie.

 

Artikel 9: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Nancy Roeters Edelsmid een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 10: Wijzigingen in de te leveren zaken

Nancy Roeters Edelsmid is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, grootte, model. Indien Nancy Roeters Edelsmid zaken levert die wezenlijk van de overeengekomen zaken afwijken, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende drie dagen nadat hij de zaken in ontvangst heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen.

 

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

Indien Nancy Roeters Edelsmid en de koper schriftelijk overeen zijn gekomen dat de levering van de goederen die de koper heeft besteld bij Nancy Roeters Edelsmid , geschiedt voor de betaling van deze goederen, dan gelden de volgende regels:

1. De vorderingen van Nancy Roeters Edelsmid op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Nancy Roeters Edelsmid omstandigheden ter kennis komen die Nancy Roeters Edelsmid goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Nancy Roeters Edelsmid de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Nancy Roeters Edelsmid bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Nancy Roeters Edelsmid schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Nancy Roeters Edelsmid zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Nancy Roeters Edelsmid bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12: Garantie

1. Nancy Roeters Edelsmid garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een jaar na levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoond heeft de koper recht op herstel van de zaak. Nancy Roeters Edelsmid kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, en herstel of vervanging is niet mogelijk, is Nancy Roeters Edelsmid aansprakelijk te stellen tot een maand na levering tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: onvoorzichtige behandeling, het niet in acht nemen van de breekbaarheidwaarschuwing en/of het klimatologisch onjuist opslaan van de zaken.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Door Nancy Roeters Edelsmid afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

2. Indien Nancy Roeters Edelsmid en de koper schriftelijk overeen zijn gekomen dat de levering van de goederen die de koper heeft besteld bij Nancy Roeters Edelsmid , geschiedt voor de betaling van deze goederen, dan gelden de volgende regel:

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen isNancy Roeters Edelsmid gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.

3. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

4. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Nancy Roeters Edelsmid :

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

b. alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken te verpanden aan Nancy Roeters Edelsmid op de manier die wordt voorgeschreven in art.3: 239 BW;

c. de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Nancy Roeters Edelsmid geleverde zaken te verpanden aan Nancy Roeters Edelsmid op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Nancy Roeters Edelsmid ;

e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Nancy Roeters Edelsmid ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 14: Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Nancy Roeters Edelsmid te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen drie dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Nancy Roeters Edelsmid .

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van

gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Nancy Roeters Edelsmid worden geretourneerd.

 

Artikel 15: Prijsverhoging

1. Nancy Roeters Edelsmid behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden te veranderen.

2. Nancy Roeters Edelsmid mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

3. Indien de prijsverhoging volgens lid 1 meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen drie dagen te ontbinden.

 

Artikel 16: Betaling

1. Twee betalingsmogelijkheden zijn mogelijk ; vooruitbetaling en Paypal . Bij betaling vooruit dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op rekeningnummer 8251221 Postbank ten name van Nancy Roeters Edelsmid te Schiedam o.v.v. ordernummer. De order zal binnen drie werkdagen nadat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven worden afgestuurd.2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Levering van goederen zal pas geschieden na de betaling door de koper van het verschuldigde bedrag. Uitzondering hierbij is de betaalwijze onder rembours, waarbij de betaling bij levering geschiedt.

 

Artikel 17: Incassokosten

Indien Nancy Roeters Edelsmid en de koper schriftelijk overeen zijn gekomen dat de levering van de goederen die de koper heeft besteld bij Nancy Roeters Edelsmid , geschiedt voor de betaling van deze goederen, of als er door een andere overeenkomst sprake is van verplichting van de koper bij Nancy Roeters Edelsmid , dan gelden de volgende regels:

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste EUR. 50,- : 15%

- over het meerdere tot EUR. 100,- : 10%

- over het meerdere tot EUR. 150,- : 8%

- over het meerder tot EUR. 200,- : 5%

- over het meerdere : 3%

Indien Nancy Roeters Edelsmid aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

2. De koper is jegens Nancy Roeters Edelsmid de door Nancy Roeters Edelsmid gemaakte gerechtelijk kosten, waaronder de volledige advocaat- en/of deurwaarderskosten, integraal verschuldigd, in alle instanties. Dit geldt alleen indien Nancy Roeters Edelsmid en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Nancy Roeters Edelsmid is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

2.Nancy Roeters Edelsmid is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nancy Roeters Edelsmid of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. De aansprakelijkheid van Nancy Roeters Edelsmid is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nancy Roeters Edelsmid is nimmer gehouden tot schadevergoeding ander dan zaak- en/of personenschade.

4. Nancy Roeters Edelsmid is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade, bij de koper of bij derden. MochtNancy Roeters Edelsmid ter zake aansprakelijk worden gesteld door derden, dan wordt Nancy Roeters Edelsmid ter zake door de koper gevrijwaard.

 

Artikel 19: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Nancy Roeters Edelsmid zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Nancy Roeters Edelsmid ; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Nancy Roeters Edelsmid; in- en uitvoerverboden en dergelijke (overheids)maatregelen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Nancy Roeters Edelsmid afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; oorlog; onlusten; overstromingen; brand; (natuur)rampen.

2. Nancy Roeters Edelsmid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nancy Roeters Edelsmid haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nancy Roeters Edelsmid opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nancy Roeters Edelsmid niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Nancy Roeters Edelsmid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Reeds geleverde zaken zullen dan kosteloos geretourneerd worden aan Nancy Roeters Edelsmid door de koper.

 

Artikel 20: Reclames en aansprakelijkheid

De Koper is gehouden het door Nancy Roeters Edelsmid geleverde dadelijk bij aankomst te controleren. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nancy Roeters Edelsmid de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen, teksten en andere promotiemateriaal geleverd door Nancy Roeters Edelsmid te wijzigen, zonder schriftelijk toestemming van Nancy Roeters Edelsmid . Eventuele reclames moeten binnen 3 dagen na factuurdatum schriftelijk worden medegedeeld, na verloop van welke termijn elk recht op reclame en eventuele aanspraak uit dien hoofde is vervallen. Reclame door derden worden niet getolereerd.

 

Artikel 21: Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en Nancy Roeters Edelsmid worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. De Nederlandse koper zal voor geschillen waarin de Kantonrechter bevoegd is worden gedagvaard voor de Kantonrechter van zijn woonplaats. Nancy Roeters Edelsmid blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Nancy Roeters Edelsmid en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de internationale verdragen.

 

Artikel 23: Wijziging van de voorwaarden

1. Nancy Roeters Edelsmid is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Nancy Roeters Edelsmid zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nancy Roeters Edelsmid en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Nancy Roeters Edelsmid 


Korte Kerkstraat 7 

3111 JE  Schiedam

Nederland